Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 1 Phần 2: Ba tổ chức cộng sản ra đời như thế nào?

CHIA SẺ
Ba tổ chức cộng sản ra đời như thế nào? Do sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng Việt Nam cuối năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không còn đủ sức lãnh đạo nữa … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 1 Phần 2. Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2 có đáp án

1. Ba tổ chức cộng sản ra đời như thế nào?

2.Tại sao trong một thời gian ngắn 3 tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời?


1. Ba tổ chức cộng sản ra đời:

– Do sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng Việt Nam cuối năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không còn đủ sức lãnh đạo nữa, vì vậy dẫn đến tình trạng phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên: Một số hội viên ở Bắc kì đề nghị thành lập đảng cộng sản nhưng không được chấp thuận. Họ đứng ra thành lập Đông Dương Cộng sản đảng (6 – 1929). Bộ phận còn lại thành lập An Nam Cộng sản đảng (7 – 1929).

– Trước tình hình đó các đảng viên tiên tiến cùa Tân Việt cũng tách ra thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (9 – 1929).

2. Trong một thời gian ngắn ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời,vì:

– Cuối năm 1928, đầu năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ mà đặc biệt là phong trào công nông phát triển mạnh mẽ, theo con đường vô sàn. Tình hình đó đòi hỏi phải thành lập một đảng cộng sản để tổ chức và lành đạo phong trào. Tuy nhiên, do nhận thức khác nhau trong chủ trương thành lập đảng cộng sản nên những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì đã thành lập Đông Dương Cộng sản đảng (17 – 6 – 1929). Đông Dương Cộng sản đảng ra đời đáp ứng yêu cầu của cách mạng nên được quần chúng nhiệt liệt ủng hộ và tin theo. Trước tình hình đó các hội viên tiên tiến trong bộ phận Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cách mạng ở Trung Quốc và Nam Kì thành lập An Nam Cộng sản đảng (7 – 1929).

– Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản đảng đã tác động mạnh mẽ đến Tân Việt Cách mạng Đảng. Các đảng viên tiên tiến cùa Tân Việt từ lâu đã chm ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cũng tách ra thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9 – 1929).