Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 5 Phần 1: Người đầu tiên bay vào vũ trụ là người nước nào?

CHIA SẺ
Người đầu tiên bay vào vũ trụ là người nước nào?; Trong những nguồn năng luợng mới, nguồn năng lượng dần dần được sử dụng phổ biến, đó là gì? … trong Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 5 Phần 1. Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2 có đáp án

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Thành tựu quan trọng của cách mạng khoa học – kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài nguời là:

A. Sáng chế những vật liệu mới.

B. Khoa học công nghệ.

C. Cuộc “cách mạng xanh”.

D. Tạo ra công cụ lao động mới.

2. Người đầu tiên bay vào vũ trụ là người:

A. Mĩ.              B. Nhật.

C. Liên Xô.      D. Anh.

3. “Bản đồ gen người” được hoàn chỉnh vào:

A. Tháng 4 – 2001.

B. Tháng 4 – 2002.

C. Tháng 4 – 2003.

D. Tháng 4 – 2005.

4. Trong những nguồn năng luợng mới, nguồn năng lượng dần dần được sử dụng phổ biến, đó là:

A. Năng lượng thủy triều.

B. Năng lượng gió.

C. Năng lượng mặt trời.

D. Năng lượng nguyên tử.

5. Cách mạng khoa học – kĩ thuật đã đưa tới những thay đổi trong cơ cấu dàn cư lao động với xu hướng tỉ lệ cư dân lao động trong:

A. Nông nghiệp và công nghiệp tăng.

B. Nông nghiệp và công nghiệp giảm.

C. Các nhà máy tăng.

D. Nghiên cứu khoa học tăng nhanh.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

C

C

C

D

B

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 Được gọi là cách mạng khoa học – kĩ thuật vì mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước đường cho kĩ thuật. Vì vậy, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

– Thời gian từ phát, minh khoa học đến ứng dụng vào sản xuất ngày càng rút ngắn.

 Hiệu quả kinh tế của công tác nghiên cứu khoa học ngày càng cao. Đầu vào khoa học cho lãi cao hơn so với đầu tư vào các lĩnh vực khác.