Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 Số học: Tìm các số tự nhiên x , y biết x( x + y ) = 2

CHIA SẺ
Tìm các số tự nhiên x , y biết \(x( x + y ) = 2.\); Chứng tỏ rằng : Nếu a2 chia hết cho 2 thì a chia hết cho 2 ( \(a ∈\mathbb N\) ) … trong Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 Số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm các số tự nhiên x , y biết \(x( x + y ) = 2.\)

Bài 2. Chứng tỏ rằng : Nếu a2 chia hết cho 2 thì a chia hết cho 2 ( \(a ∈\mathbb N\) ).


Bài 1. Ta có \(2 = 2.1 = 1.2.\)

 + \(x = 2\) và \(x + y = 1 ⟹\) không tìm được y.

 + \(x = 1\) và \(x + y =2 ⟹ x = 1\) và \(y =1.\)

Bài 2. +) Nếu \( a = 2k + 1 ; k ∈\mathbb N\)

\(a^2= 4k^2+ 2k + 2k + 1\)

\(=2(2k^2+ 2k ) +1\)\(\Rightarrow a^2\) chia hết cho 2

Vậy \(a\ne 2k+1\)

+) Nếu \(a=2k\) \(\Rightarrow a\) chie hết cho 2 (khi đó \(a^2= 4k^2\) chia hết cho 2 )