Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán: Viết tập hợp các số tự nhiên x biết 9 < 3^x ≤243

CHIA SẺ
Viết tập hợp các số tự nhiên x biết \(9 < 3^x ≤243.\);  So sánh \({2^{30}}\) và \({3^{20}}.\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán.

Bài 1. Tìm số tự nhiên n biết : \({3^2}{.3^4}.{\rm{ }}{3^n} = 10.\)

Bài 2. Viết tập hợp các số tự nhiên x biết \(9 < 3^x ≤243.\)

Bài 3. So sánh \({2^{30}}\) và \({3^{20}}.\)


Bài 1. Ta có : \({3^2}.{3^4}.{\rm{ }}{3^{n}} = {3^{2 + 4 + n}} \Rightarrow {3^{6 + n}} = {3^{10}}\)

\(6+ n = 10\Rightarrow n = 10 – 6 = 4.\)

Bài 2. Ta có : \(9 = {3^2};243 = {3^{5}} \Rightarrow {3^2} < {3^x} \le {\rm{ }}{3^5}\) \(\Rightarrow x ∈ \{3;  4 ; 5 \}\). Vậy \(A = \{3; 4; 5 \}.\)

Bài 3. Ta có :

\(\eqalign{  & {2^{30}} = \underbrace {{2^3}{{.2}^3}{{…2}^3}}_{10} = {8^{10}};  \cr  & {3^{20}} = \underbrace {{3^2}{{.3}^2}{{…3}^2}}_{10} = {9^{10}} \cr} \)

Vì \(8 < 9 \Rightarrow {8^{10}} < {9^{10}} \Rightarrow {2^{30}} < {3^{20}}\)