Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm các ước của 2011

CHIA SẺ
Tìm các ước của 2011; Tích của hai số tự nhiên bằng 50. Tìm hai số đó … trong Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm các ước của 2011

Bài 2. Tích của hai số tự nhiên bằng 50. Tìm hai số đó.

Bài 3. Tìm số mũ của thừa số 5 trong sự phân tích của 10! (10! = 1.2.3…9.10) ra thừa số nguyên tố.


Bài 1. 2011 là số nguyên tố (vì 2011 không chia hết cho bất kì một số nguyên p nào mà p2 ≤  2011; ta kiểm tra thấy rằng 2011 không chia hết cho 2, 3, 5, 7, 11,13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43)

Vậy 2011 chỉ có hai ước là 1 và chính nó

Bài 2. 50 = 2.52, ta có kết quả trong bảng sau: ab = 50

a

50

1

2

25

5

10

b

1

50

25

2

10

5

Bạn nên biết một số kết quả như sau:

Giả sử a =p1n.p2n (p1, p2 là số nguyên tố) thì số các ước của a bằng (m + 1).(n + 1).

Chẳng hạn: 50 = 21.52 thì 50 có  (1 + 1)(2 + 1) = 6 ước; 24 = 23.31  thì 24 có (3 + 1)(1 + 1) = 8 ước, đó là: Ư(24) = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24},…

Bài 3. 10! = 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10 = 2.3.22.5.2.3.7.23.32.2.5 = 28.34.52.7

Vậy số mũ của thừa số 5 trong phân tích là 2