Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 15 phút Toán 6: Tìm số tự nhiên n để 3x là số nguyên tố

CHIA SẺ
Tìm số tự nhiên n để 3x là số nguyên tố; Chứng minh rằng: Nếu p và \(p + 2\) là số nguyên tố lớn hơn 3 thì \(p + 1\) là hợp số … trong Kiểm tra – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 15 phút Toán 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Chứng minh rằng: Nếu p và \(p + 2\) là số nguyên tố lớn hơn 3 thì \(p + 1\) là hợp số

Bài 2. Tìm số tự nhiên n để 3x là số nguyên tố


Bài 1.  + Nếu p là số nguyên tố lớn hơn 3 thì p sẽ có  dạng: \(3k + 1\) hoặc \(3k + 2; k ∈ \mathbb N^*\) ( \(p = 3k, k ∈\mathbb N^* ⇒ p\) là hợp số)

+ Nếu \(p = 3k + 1 \)\(⇒ p + 2 = 3k + 3; , k ∈\mathbb N^* \);\( ⇒ p + 2 \) là hợp số

Vậy p không thể có dạng \(3k  + 1\)

Vậy \(p = 3k + 2 ⇒ p + 1 = 3k + 3\) và \(p + 1\) là hợp số.

Bài 2.  + Nếu \(n = 0 ⇒ 3.0 = 0\) không phải là số nguyên tố

+ Nếu \(n = 1 ⇒ 3.1 = 3\) là số nguyên tố

+ Nếu \(n ∈\mathbb N^* ⇒ n > 1 ⇒ 3.n\) là hợp số