Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 phần Số học: Viết tập hợp các ước chung của 12 và 30

CHIA SẺ
Viết tập hợp các ước chung của 12 và 30; Tìm ước chung của a và a + 1 … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 phần Số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Viết tập hợp các ước chung của 12 và 30

Bài 2. Viết tập hợp các bội chung của 4 và 6

Bài 3. Tìm ước chung của a và a + 1


Bài 1. \(Ư(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}\).

\(Ư(30) =\{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}\)

\(⇒ ƯC(12; 30) = \{1, 2, 3, 6\}\).

Bài 2. \(B(4) = \{0, 4, 8, 12, 16, …\}\)

\(B(6) = \{0, 6, 12, 1,8,…\}\)

\(⇒  BC(4; 6) = \{0, 12, 24, …\}\)

Bài 3. Gọi d là một ước chung của a và a + 1

\(⇒ a\; ⋮\; d\) và \(a + 1\; ⋮\;  d ⇒  (a + 1 – a) \;⋮\; d\)

\(⇒ 1 \;⋮ \;d  ⇒  d = 1\).