Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Hiệp Phước: Cho tam giác ABC có E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Trường THCS Hiệp Phước tổ chức kiểm tra kiến thức cuối năm học lớp 8 môn Toán, đề thi gồm 2 phần cụ thể như sau:

I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 18 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Nghiệm của phương trình 2x + 6 = 1 là
A. x = −2,5 B. x = 2,5 C. x = 3,5 D. x = −3,5.

Câu 2. Tập nghiệm của phương trình 2x(x − 3) = 0 là
A. S ={0} B.S = {0;3} C. S = {3} D.S = ∅ .

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình (3x – 2)/2 = x là
A. S = {2} B. S = {−2} C.S = ∅ D.S = {1}.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4. Tập nghiệm của phương trình x2 −16 = 0 là
A. S = {16} B. S = {4} C. S = {−4} D. S = {−4; 4}.

Câu 5. Tập nghiệm của phương trình y2− y = 0 là
A. S = {0;1} B. S = {1} C. S = {0} D. S = ∅

Câu 6. Bất phương trình: 2x −3 > 0 có nghiệm là
A. x >1 B. x >1,5 C. x > −1,5 D. x < 1,5.

Câu 7. Bất phương trình 5x < 2x − 3 có nghiệm là
A. x < −1 B. x > −1 C. x > −0,5 D. x < 0,5.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 8. Giá trị của biểu thức 4x −10 không âm khi
A. x < 2,5 B. x≥ 2,5 C. x≤ −2,5 D. x < −5.

Câu 9. Số x = −1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. 10 – 2x < 2 B. x >1 C. −3x + 4 > 5 D. x + 1> 7−2x.

Câu 10. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC ⊥ BD và AC = 4cm; BD = 7cm. Diện tích tứ giác ABCD bằng
A. 14cm2 B. 28cm2 C. 22cm2 D. 11cm2

Câu 11. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số k thì tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số:
A. k B. 1/k C. k2 D.1.

Câu 12. Cho tam giác ABC có E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác AEF theo tỉ số 1/2
B. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác AFE theo tỉ số 2.
C. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác AEF theo tỉ số 2.
D. Tam giác AEF đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số 2.

Câu 13. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số 3/5. Tỉ số diện tích của ABC và A’B’C’ là:
A. 9/25 B. 5/3 C. 3/5 D. 27/25

Câu 14. Thể tích của một hình hộp chữ nhật có kích thước là 3cm, 4cm, 6cm bằng:
A. 84cm3 B. 30 cm3 C.144 cm3 D.72 cm3.

Câu 15. Diện tích toàn phần của một hình lập phương có cạnh 6cm là:
A. 72 cm2 B. 96cm2 C. 144cm2 D. 216cm2

Advertisements (Quảng cáo)