Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Phần hình học: Có bao nhiẽu đường thẳng phân biệt? Hãy kể tên các đường thẳng đó?

CHIA SẺ
Có bao nhiẽu đường thẳng phân biệt? Hãy kể tên các đường thẳng đó?; Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm B, C, D thẳng hàng. Có thể kết luận gì về bốn điểm A, B, C, D? … trong Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Phần hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm B, C, D thẳng hàng. Có thể kết luận gì về bốn điểm A, B, C, D?

Bài 2. Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó có ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm D nằm ngoài đường thẳng kể trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.

a) Có bao nhiẽu đường thẳng phân biệt? Hãy kể tên các đường thẳng đó.

b) Kể tên những đường thẳng trùng nhau.


Bài 1:

Vì ba điểm A, B, C thẳng hàng nên chúng cùng nằm trên một đường thẳng.

Lại có ba điểm B, C, D thẳng hàng nên chúng cũng cùng nằm trên một đường thẳng mà hai đường thẳng này cùng có hai điểm chung là B và C. Do đó chúng phải trùng nhau. Hay bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng.

Bài 2.

Vì ba điểm A, B, C thẳng hàng nên có một đường thẳng xác định.

D nằm ngoài đường thẳng đi qua A, B, C nên có ba đường thẳng là DA, DB, DC.

Vậy có tất cả bốn đường thẳng đi qua bốn điểm trong đó có ba điểm thẳng hàng.