Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 – Đoạn thẳng lớp 6 môn Toán: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm A, C, D không thẳng hàng, Có thể kết luận gì về ba điểm B, A, D?

CHIA SẺ
Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm A, C, D không thẳng hàng. Có thể kết luận gì về ba điểm B, A, D? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 – Đoạn thẳng lớp 6 môn Toán. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm A, C, D không thẳng hàng. Có thể kết luận gì về ba điểm B, A, D?

Bài 2. Cho năm điểm A, B, C, D, E trong đó không có ba điểm nào thẳng hảng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng, đó là những đường thẳng nào?


Bài 1.

Đường thẳng chứa ba điểm A, B, C không qua D nên D không thuộc đường thẳng AB. Vì vậy ba điểm  B, A, D không thẳng hàng.

Bài 2.

Điểm A nối với bốn điểm B, C, D, E còn lại. Vậy ta có 4 đường thẳng là: AB, AC, AD, AE.

Điểm B nối với ba điểm C, D, E, ta có ba đường thẳng là:BC, BD, be

Điểm C nối với hai điểm D, E, ta có hai đường thẳng là CD, CE

Điểm D nối với điểm E ta có 1 đường thẳng

Vậy có tất cả: \(4 + 3+ 2 + 1 = 10\) đường thẳng đi qua năm điểm không thẳng hàng A, B, C, D, E như giả thiết.