Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 1 – Đoạn thẳng: Tìm điểm I sao cho M, I, P thẳng hàng và Q, I, R cùng thẳng hàng?

CHIA SẺ
Tìm điểm I sao cho M, I, P thẳng hàng và Q, I, R cùng thẳng hàng.; Cho 2010 điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng? … trong Kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 1 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Bài 1. Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại N, đường thẳng c cắt đường thẳng a tại M và cắt b tại P. Gọi Q là điềm sao cho M, N, Q thẳng hàng, R là điểm sao cho N, P, R thẳng hàng.

Tìm điểm I sao cho M, I, P thẳng hàng và Q, I, R cùng thẳng hàng.

Bài 2. Cho 2010 điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng?


Bài 1. Xem hình vẽ

Bài 2. Có 2010 điểm trong đó cứ một điểm tạo với \(2010 – 1\) điểm còn lại thành \(2010 – 1\) đường thẳng.

Có 2010 điểm như thế sẽ có \(2010 . (2010 – 1)\) đường thẳng như thế mỗi đường thẳng sẽ được tính hai lần nên có tất cả là:

\(2010 . (2010 – 1) : 2 = 2019045\) (đường thẳng).