Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 2 hình học lớp 6: Chứng tỏ rằng điểm C nằm giữa hai điểm A và B?

CHIA SẺ
Chứng tỏ rằng điểm C nằm giữa hai điểm A và B; Lấy điểm D thuộc đường thẳng AB sao cho BD = 2cm. Tính độ dài đoạn CD … trong Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 2 lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 1cm.

a) (3đ) Chứng tỏ rằng điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

b) (2đ) Tính độ dài đoạn CB.

c) (5đ) Lấy điểm D thuộc đường thẳng AB sao cho BD = 2cm. Tính độ dài đoạn CD.


Câu

Đáp án

Biểu điểm

 

Vẽ hình cho câu a.

1,0đ

Câu a

Chứng minh được điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

2,0đ

Câu b

Dùng tính chất cộng đoạn thẳng ta có \(CA + CB = AB.\)

Thay số tính được \(CB = 3cm.\)

2,0đ

Câu c

Chia 2 trường hợp

+ Điểm D thuộc tia đối của tia BC ⇒ điểm B nằm giữa hai điểm C và D.

Dùng tính chất cộng đoạn thẳng có \(BD + BC = CD.\)

Thay số tính được \(CD = 5cm.\)

+ Điểm D thuộc tia BC, chứng minh điểm D nằm giữa hai điểm C và B.

Dùng tính chất cộng đoạn thẳng có \(BD + DC = BC.\)

Thay số tính được \(CD = 1cm\).

5,0 điểm

Mỗi trường hợp 2,5 đ

Hình vẽ