Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 2 phần Hình học: Vẽ bốn điểm C, D, M, N sao cho điểm C nằm giữa hai điểm M và D, điểm N nằm giữa hai điểm C và D?

CHIA SẺ
Vẽ bốn điểm C, D, M, N sao cho điểm C nằm giữa hai điểm M và D, điểm N nằm giữa hai điểm C và D; Điểm C còn nằm giữa hai điểm nào ? Vì sao ? … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 2 phần Hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (6,5đ) Cho hình vẽ 1, trả lời các câu hỏi sau và ghi lại bằng kí hiệu :

a) Điểm D thuộc những đường thẳng nào ? Các đường thẳngđó còn đi qua những điểm nào?

b) Những đường thẳng nào đi qua điểm A ?

c) Đường thẳng nào đi qua điểm A và điểm B ?

d) Điểm E nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào ?

e) Ba điểm nào thẳng hàng ?

2. (3,5đ) Vẽ bốn điểm C, D, M, N sao cho điểm C nằm giữa hai điểm M và D, điểm N nằm giữa hai điểm C và D.

a) Điểm C còn nằm giữa hai điểm nào ? Vì sao ?

b) Tìm các điểm nằm khác phía đối với điểm C. Giải thích ?


Câu

Đáp án

Điểm

1. (6,5đ)

a) D \( \in \) d, D \( \in \) a ; d còn đi qua B, C ; a còn đi qua A.

1,0đ

b) A \( \in \) b, A \( \in \) c, A \( \in \) a.

1,5đ

c) A \( \in \) b, B \( \in \) b.

d) E \( \in \) c, E \( \notin \)b, E \( \notin \)d.

e) Ba điểm thẳng hàng là B, C, D.

2. (3,5đ)

Vẽ đúng hình.

  

0,5đ

a) Chỉ rõ điểm C còn nằm giữa hai điểm M và N.

 Giải thích đúng.

1,5đ

b) Chỉ rõ hai cặp điểm nằm khác phía với điểm C.

Giải thích đúng.

1,5đ