Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 2 – Đoạn thẳng: Điền vào chỗ “…” để được mệnh đề đúng

CHIA SẺ
Điền vào chỗ “…” để được mệnh đề đúng: Nếu điểm E nằm giữa 2 điểm M, N và……………………..thì điểm E là trung điểm của đoạn thẳng MN … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 2 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ) Trên tia Ox lấy các điểm A, B, C, M sao cho OA = 4cm, OB = 6cm, OC = 8cm, OM = 5cm. Hãy kết hợp một phương án ở cột 1 với một phương án ở cột 2 để được khẳng định đúng.

Cột 1

Cột 2

a.Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng

b. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng

c. Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng

d. Độ dài đoạn thẳng AB bằng độ dài đoạn thẳng

1. AB

2. BC

3. OC

4. OA

5. AC

2.(6đ) Điền vào chỗ “…” để được mệnh đề đúng :

a) Nếu điểm E nằm giữa 2 điểm M, N và……………………..thì điểm E là trung điểm của đoạn thẳng MN.

b) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB thì CA = CB = ……………….


Câu

Đáp án

Điểm

1.

a-3 ; b – 1; c – 5 ; d – 2.

4 điểm

2.

a)Nếu điểm E nằm giữa hai điểm M, N và điểm E cách đều M, N thì điểm E là trung điểm của đoạn thẳng MN.

3 điểm

b) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB thì

\(CA = CB = \dfrac{AB}{2}\)

3 điểm