Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Đề số 8 Chương 3 Số học 6: Hãy tìm tập hợp B các số đối của các số trong tập hợp A?

CHIA SẺ
Hãy tìm tập hợp B các số đối  của các số trong tập hợp A; Hãy tìm tập hợp C các số đối của các số trong tập B. So sánh 2 tập A và C … trong Kiểm tra 15 phút Đề số 8 Chương 3 Số học 6.  Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ) Cho tập hợp \(A = \left\{ {1, – 2,3, – 4,5, – 6} \right\}.\)

a) Hãy tìm tập hợp B các số đối  của các số trong tập hợp A.

b) Hãy tìm tập hợp C các số đối của các số trong tập B. So sánh 2 tập A và C.

2. (6đ) Cho 2 số a, b như bảng dưới. Hãy điền vào ô trống giá trị của \(\left( {a + b} \right)\left( {a – 1} \right)\)


1. a) \(B = \left\{ { – 1,2, – 3,4, – 5,6} \right\}.\)

b) C trùng A.

2.