Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Chương 3 Phân Số: Rút gọn phân số 36/60 đến phân số tối giản thì được phân số nào sau đây ?

CHIA SẺ
Rút gọn phân số \({{36} \over {60}}\) đến phân số tối giản thì được phân số nào sau đây ?; Hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Chương 3 Phân Số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.(2đ) Rút gọn phân số \({{36} \over {60}}\) đến phân số tối giản thì được phân số nào sau đây ?

A.\({6 \over {10}}\) ;                           B. \({3 \over 5}\) ;

C. \({{12} \over {20}}\) ;                          D. \({9 \over {15}}.\)

2. (8đ) Hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần :

a)\({1 \over {15}},\) \({2 \over 5},\) \({7 \over {15}},\) \({1 \over 3}\) ;

b) \({7 \over {10}},\) \({4 \over 5},\) \({{63} \over {100}},\) \({1 \over 2}.\)


1. Chọn B. \({3 \over 5}\)

2. a) \({1 \over {15}},\) \({1 \over 3}\) , \({2 \over 5},\)\({7 \over {15}},\)

b) \({1 \over 2};{{63} \over {100}};{7 \over {10}};{4 \over 5}\)