Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Toán Chương 3 Số học lớp 6 15 phút: Tìm x biết rằng 2448 : [ 119 – ( x – 6 ) ] = 24

CHIA SẺ
Tìm x biết rằng \(2448 : \left[ {119 – \left( {x – 6} \right)} \right] = 24.\) … trong Kiểm tra Toán Chương 3 Số học lớp 6 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (6đ) Tìm x biết rằng \(2448 : \left[ {119 – \left( {x – 6} \right)} \right] = 24.\)

2. (4đ) Chứng minh rằng \(\left[ {a,b} \right] = {{a,b} \over {\left( {a,b} \right)}}.\)


1. \(2448:\left[ {119 – \left( {x – 6} \right)} \right] = 24\)

\(\left[ {119 – \left( {x – 6} \right)} \right] = 2448  :24 = 102\)

\(\left[ {119 – \left( {x – 6} \right)} \right] = 102\)

\(x – 6 =119 – 102 \)

\(x – 6  = 17\)

\( x = 17 + 6 \)

\(x=23.\)

2. Gọi \(\left( {a,b} \right) = d.\)

Khi đó \(a = m.d, b = kd\), trong đó sự phân tích này là duy nhất và \(\left( {m,k} \right) = 1.\)

Vậy \(\left[ {a,b} \right] = m.d.k.\)

Do đó \({{a.b} \over {\left( {a,b} \right)}} = {{d.m.d.k} \over d} = m.d.k = \left[ {a,b} \right].\)