Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 3 Phân Số: Thực hiện các phép tính sau đây: -1/2 + 2/3 – 3/4 + 4/5

CHIA SẺ

Thực hiện các phép tính sau đây:\( – {1 \over 2} + {2 \over 3} – {3 \over 4} + {4 \over 5}\); \({1 \over 2} + {2 \over 9} – {3 \over 4} – {4 \over 5}.\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 3 Phân Số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ) Thực hiện các phép tính sau đây :

a)\( – {1 \over 2} + {2 \over 3} – {3 \over 4} + {4 \over 5}\) ;

b)  \({1 \over 2} + {2 \over 9} – {3 \over 4} – {4 \over 5}.\)

2. (6đ) Chứng minh các phân số sau đây bằng nhau :

a)\({{121212} \over {131313}}\) và \({{12121212} \over {13131313}}\) ;

b) \({{3210 – 34} \over {4170 – 41}}\) và \({{6420 – 68} \over {8340 – 82}}.\)


1. a) \( – {{30} \over {60}} + {{40} \over {60}} – {{45} \over {60}} + {{48} \over {60}} = {{13} \over {60}}\)

b) \({{90} \over {180}} + {{40} \over {180}} – {{135} \over {180}} – {{144} \over {180}} =  – {{149} \over {180}}\)

2. a) \({{121212} \over {131313}} = {{12} \over {13}}\) ;  \({{12121212} \over {13131313}} = {{12} \over {13}}.\)

b) \({{3210 – 34} \over {4170 – 41}} = {{3176} \over {4129}} = {{6420 – 68} \over {8340 – 82}}.\)