Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 3 Phân Số lớp 6: Tính tỉ số phần trăm mỗi loại gạo?

CHIA SẺ
Một cửa hàng bán gạo có hai loại : loại 1 và loại 2 với tổng số là 150kg. Số gạo loại 1 nhiều hơn số gạo loại 2 là 30kg. Tính tỉ số phần trăm mỗi loại gạo? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 3 Phân Số lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Hãy điền vào ô trống số hợp lí :

a

\( – {1 \over 5}\)

\({3 \over 4}\)

\({3 \over 4}\)

b

\( – {5 \over 8}\)

\( – {3 \over 4}\)

\(a + b\)

\({2 \over {15}}\)

\({5 \over 8}\)

\({5 \over 8}\)

2. (8đ) Một cửa hàng bán gạo có hai loại : loại 1 và loại 2 với tổng số là 150kg. Số gạo loại 1 nhiều hơn số gạo loại 2 là 30kg. Tính tỉ số phần trăm mỗi loại gạo.


1.

a

\( – {1 \over 5}\)

\({3 \over 4}\)

\({3 \over 4}\)

\({{11} \over 8}\)

b

\({1 \over 5}\)

\( – {5 \over 8}\)

\( – {1 \over 8}\)

\( – {3 \over 4}\)

\(a + b\)

\({2 \over {15}}\)

\({1 \over 8}\)

\({5 \over 8}\)

\({5 \over 8}\)

2. Số kg gạo loại 2 là:

\((150-30):2=60\) (kg)

Số kg gạo loại 1 là:  \( 150 – 60 = 90) (kg)

Phần trăm khối lượng gạo loại 1 là:

\({{90} \over {150}}.100 = 60\% \)

Phần trăm khối lượng gạo loại 2 là:

\(100\%-60\%=40\%\)

Vậy gạo loại 1 chiếm 60% ; gạo loại 2 chiếm 40%.