Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 3 Phân Số: Tìm các số nguyên x và y, biết rằng (x-1).(y+3) = 5?

CHIA SẺ

Tìm các số nguyên x và y, biết rằng \(\left( {x – 1} \right).\left( {y + 3} \right) = 5.\) … trong Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 3 Phân Số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ) Tìm các số nguyên x và y, biết rằng

\(\left( {x – 1} \right).\left( {y + 3} \right) = 5.\)

2. (6đ) Hãy điền số đối của mỗi số vào bảng sau :

\(a + 1\)

\(ab – 2\)

\(cd – ab\)

\(\left( {a + c} \right) \)\(\,- b + d\)


1. Do \(\left( {x – 1} \right).)\left( {y + 3} \right) = 5\)

Ta có : \(5 = 5.1 = \left( { – 5} \right).\left( { – 1} \right).\)

Vậy : \(\left( {x,y} \right) = \left( {6, – 2} \right),\) \(\left( {2, – 2} \right),\) \(\left( { – 4, – 4} \right),\) \(\left( {0, – 8} \right).\)

2. Kết quả là :

\(a + 1\)

\(ab – 2\)

\(cd – ab\)

\(\left( {a + c} \right)\)\(\, – b + d\)

\( – a – 1\)

\( – ab + 2\)

\(ab – cd\)

\(b – a \)\(\,- c – d\)