Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 Chương 3 Phân Số: Hãy điền số hợp lí vào ô trống

CHIA SẺ
Hãy điền số hợp lí vào ô trống; Để hoàn thành một công việc, nếu 2 người A và B cùng làm với nhau thì mất 12 giờ, nếu A làm một mình thì mất 21 giờ … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 Chương 3 Phân Số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ) Hãy điền số hợp lí vào ô trống :

a

\({1 \over 3}\)

\({1 \over 3}\)

\({3 \over 4}\)

b

\({3 \over 4}\)

\({1 \over 3}\)

\({2 \over 3}\)

\({a \over {b + 1}}\)

\({1 \over 3}\)

\({3 \over 4}\)

\({3 \over 4}\)

\({2 \over 3}\)

2. (6đ) Để hoàn thành một công việc, nếu 2 người A và B cùng làm với nhau thì mất 12 giờ, nếu A làm một mình thì mất 21 giờ. Hỏi nếu B làm một mình thì mất mấy giờ để hoàn thành công việc đó ?


1.

a

\({1 \over 3}\)

\({4 \over 9}\)

\({1 \over 3}\)

\({5 \over 4}\)

\({3 \over 4}\)

b

\({3 \over 4}\)

\({1 \over 3}\)

\( – {5 \over 9}\)

\({2 \over 3}\)

\({1 \over 8}\)

\({a \over {b + 1}}\)

\({4 \over {21}}\)

\({1 \over 3}\)

\({3 \over 4}\)

\({3 \over 4}\)

\({2 \over 3}\)

2. Trong 12 giờ, A làm được \({{12} \over {21}}\)công việc.

Số phần công việc còn lại là \(1 – {{12} \over {21}} = {3 \over 7}\).

Thời gian một mình B làm là \(12:{3 \over 7} = 28\) (giờ).