Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 Số học: Tính tổng S =1 + 3+ 5 +… +2011

CHIA SẺ
Tính tổng \(S =1 + 3+ 5 +… +2011\); Tìm \(x ∈\mathbb N\) ,biết \(12x + 13x =2000\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 Số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb N\) ,biết \(12x + 13x =2000\)

Bài 2.  Tính tổng \(S =1 + 3+ 5 +… +2011\)


Bài 1. Ta có: \(12x +13x =(12 +13)x = 25x\)

Vậy \(25x =2000\),nên \(x =2000 :25 =80\)

Bài 2. Trong tổng trên có \((2011 -1):2 +1 =1006\) (số hạng )

  Vậy \(S = (2011 +1 ).1006 :2 =1012036\)