Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Tóan lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: So sánh 2^8 và 2.5^3

CHIA SẺ
Số 2.510  có chữ số tận cùng là chữ số nào ?; Tìm số tự nhiên n sao cho: 3n : 32 = 243 … trong Chia sẻ đề kiểm tra Tóan lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. So sánh 28 và 2.53 .

Bài 2. Tìm số tự nhiên n sao cho:

a) 3n : 32 = 243

b) 25  ≤ 5 n < 3125

Bài 3. Số 2.510  có chữ số tận cùng là chữ số nào ?


Bài 1. Vì 28 = 256 ; 2.53 = 2.125 =250 ⟹ 28 < 2.53.

Bài 2. a) Ta có : 3n : 32 = 243 ⟹ 3n =32 .35 = 32+5 =37 ⟹ n=7

b) 25 = 52 ; 3125 = 55 ⟹ 52 ≤ 5n <55 .

Vậy \(n ∈ \{ 2;3;4 \}\)

Bài 3. Ta có : 510 = 55 +5 = 55. 55 = (3125)2 = 9765625

⟹ 2.510 =19531250.

 Vậy 2.510 có tận cùng là 0