Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Chứng tỏ: 1 + 3 + 5 + …+ 2009 chia hết cho 5

CHIA SẺ
Tìm chữ số tận cùng của A = 1 + 25 + 39 + 413 Chứng tỏ: 1 + 3 + 5 + …+ 2009 chia hết cho 5 … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây. 

Bài 1. Chứng tỏ: 1 + 3 + 5 + …+ 2009 chia hết cho 5

Bài 2. Tìm chữ số tận cùng của A = 1 + 25 + 39 + 413


Bài 1. Ta có:

1 = 2.1 – 1

3 = 2.2 – 1

5 = 2.3 – 1

2009 = 2.1000 – 1

Vậy 1 + 3 + 5 + …+ 2009  = 10052 ⋮ 5

Bài 2. Ta có:

1 + 25 + 39 + 413 = 1 + 32 + 19683 + 67108864 = 67128580

Số này có tận cùng là 0

Nhận xét:

Số mũ của 2, 3 và 4 đều có dạng 4k + 1, nên 25 có tận cùng là 2; 39 có tận cùng bằng 3; 413 có tận cùng 4

⇒ tổng trên có tận cùng giống như tổng sau:

1 + 2 + 3 + 4 = 10

Vậy số đã cho có tận cùng bằng 0