Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Số 1013 – 7 có chia hết cho 3, cho 9 không?

CHIA SẺ

Số 1013 – 7 có chia hết cho 3, cho 9 không?; Tìm chữ số X sao cho \(\overline {5X793X4} \)chia hết cho 3 … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Số 1013 – 7 có chia hết cho 3, cho 9 không?

Bài 2. Tìm chữ số X sao cho \(\overline {5X793X4} \)chia hết cho 3.


Bài 1. Ta có:

\(\eqalign{  & {10^{13}} = 1\underbrace {00…0}_{13} \Rightarrow {10^{13}} – 7 = \underbrace {99…9}_{12}3  \cr  &  \Rightarrow \left\{ \matrix{  ({10^{13}} – 7) \;\vdots\; 3 \hfill \cr  ({10^{13}} – 7) \text{ không chia hết cho } 9 \hfill \cr}  \right. \cr} \)

Bài 2. Ta có:

\(5 +X + 7 + 9 + 3 + X + 4 = 2X + 28\) chia hết cho 3.

Vì \(X ∈\mathbb N\) và \(0 ≤ X ≤ 9\), nên X chỉ có thể là \(1, 4, 7\)