Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Chương 1 – Đoạn thẳng: Hãy kể tên ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây?

CHIA SẺ
Hãy kể tên ba điểm thẳng hàng.; Kể tên các tia gốc D trùng nhau … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Chương 1 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho hình vẽ:

a) Hãy kể tên ba điểm thẳng hàng.

b) Kể tên hai tia gốc B đối nhau.

c) Kể tên các tia gốc D trùng nhau.

d) Tìm giao điểm của hai đường thẳng a và c.

Bài 2. Điểm O thuộc đường thẳng xy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy (không trùng với 0).

a) Kể tên các tia đối của tia OA

b) Trong ba điểm O, B, A điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Bài 3. Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên tia AB lấy điểm c sao cho AC = 2cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng CB.

B) Lấy D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 3cm. Tính CD


Bài 1. a) Ba điểm thẳng hàng là A, B, D.

b) Hai tia đối nhau gốc B là BA và BD.

c) Các tia gốc D trùng nhau là DB, DA và Da

d) Giao điểm của hai đường thẳng a và c là B.

Bài 2.

a) Các tia đối của tia OA là tia Oy và OB.

b) O thuộc xy nên Ox và Oy là hai tia đối nhau, A thuộc Ox, B thuộc Qy nên OA và OB là hai tia đối nhau. Do đó O nằm giữa hai điểm A và B.

Bài 3.

a) Điểm C thuộc đoạn thẳng AB nên C nằm giữa hai điểm A và B ta có:

\(AC + CB = AB\)

\(2 + CB = 6\)

\(CB = 6- 2 = 4 (cm).\)

b) Vì D thuộc tia đối của tia BC nên BD và BC là hai tia đối nhau do đó B nằm giữa hai điểm c và D ta có \(CD = CB + BD = 4 + 3 = 7 (cm).\)