Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Đoạn thẳng: Vẽ tia AB, vè đoạn thẳng AC, vẽ đường thẳng BC?

CHIA SẺ
Vẽ tia AB, vè đoạn thẳng AC, vẽ đường thẳng BC; Hãy tìm giao điểm của tia AB và đường thẳng BC … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho ba điểm không thẳng hàng A, B, C

a) Vẽ tia AB, vè đoạn thẳng AC, vẽ đường thẳng BC.

b) Hãy tìm giao điểm của tia AB và đường thẳng BC.

Bài 2. Cho đường thẳng xy và O thuộc xy. Trên tia Ox lấy điếm A. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho B nằm giữa hai điểm O và C.

a)  Kể tên các tia gốc O đối nhau.

b) Kể tên các tia gốc O trùng nhau.

c) Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?

Bài 3. Trên tia Ox cho ba điểm A, B, C biết \(OA = 3cm, OB = 5cm, OC = 7cm.\)

a) Hỏi trong ba đỉểm A, B, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Chứng tỏ B là trung điếm của đoạn AC.


Bài 1.

a)

b) Giao điểm của tia AB với đường thẳng BC là B

Bài 2.

a) Các tia gốc O đối nhau

Ox và OB;   Ox và OC

Ox và Oy;   OA và OB

OA và OC;   OA và Oy

c) Các  tia gốc O trùng nhau

OA và Ox

OB, OC và Oy

c) Trên hìng vẽ có sáu đoạn thẳng, đó là : AO, AB, AC, OB, OC và BC.

Bài 3.

a) Trên tia Ox ta có \(OA < OB < OC \;(3 < 5 < 7 )\) nên A nằm giữa hai điểm O và B; B nằm giữa O và C

⇒  B nằm giữa hai điểm A và C

b) Vì A nằm giữa hai điểm o và B nên

\( OA + AB = OB\)

\(3 + AB = 5\)

\(AB = 5-3 = 2\, (cm).\)

Vì B nằm giữa O và C nên:

\(OB + BC = OC\)

\(5 + BC = 7\)

\(BC = 7 – 5 = 2 \;(cm).\)

Vì B nằm giữa A và C và \(BA = BC = 2\; (cm).\)

Do đó B là trung điểm của đoạn AC.