Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Kiểm tra cuối năm môn Hóa Học lớp 8 năm 2020 phòng GD Dĩ An: vì sao hidro thường được dùng bơm vào khí cầu, bóng tham không?

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra chất lượng cuối năm học 2019 – 2020 cuả Phòng GD Dĩ An môn Hóa học lớp 8.

I. TRẮC NGHIỆM

Chọn ý đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1 :  Dãy chất nào sau đấy sắp xếp theo thứ tự khối lượng mol tăng dần:

A. CO2, SO2, H2S

B. H2, O2, NH3

C. NH3, CO, CO2

D. Cl2, CO2, O3

Câu 2: Thành phần hóa học của không khí theo thể tích gồm có:

A. 21% O2, 78% N2 và 1% các khí khác

B. 21% N2, 78% O2 và 1% các khí khác

C. 21% khí hiếm, 78% O2 và 1% N2

D. 21% O2, 78% CO2 và 1% các khí khác

Câu 3: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế:

A. BaO + H2Ba(OH)2

B. HCl + Ba BaCl2 + H2

C. 2H22H2 + O2

D. 2HCl + K22KCl + H2O

Câu 4: Cho 12 gam magie cháy trong oxi tạo thành magie oxit. Thể tích oxi ở điều kiện tiêu chuẩn cần là?

A. 11,2 lít

B. 8,96 lít

C. 4,48 lít

D. 5,6 lít

II. TỰ LUẬN

Câu 5:

a, Hãy nêu tính chất hóa học của hidro và minh hoaj bằng phương trình hóa học. Từ đó hãy kết luận về tính chất hóa học của hidro

b, vì sao hidro thường được dùng bơm vào khí cầu, bóng tham không?

Câu 6: Hãy hoàn thành phương trình phản ứng sau:

a, Điện phân nước

b, Nhôm tác dụng với axit clohidric HCl

c, sắt cháy trong oxi

d, Nhiệt phân kaliclorat KClO3

Câu 7: Cho 4,6 gam natri vào nước dư, tạo thành natri hidroxit và hidro.

a, Viết phương trình hóa học

b, Tính khối lượng natri hidroxit tạo thành

c, Tính thể tích hidro sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn

d, Dung dịch sau phản ứng làm đổi màu quỳ tím như thế nào?

(Nguyên tử khối: H =1; O = 16; C= 12; S =32; N = 14; Fe = 56; Na= 23; Mg = 24; Cl = 35,5)