Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 1 phần hình học: Vẽ điểm A là trung điểm của đoạn thẳng HK?

CHIA SẺ
Vẽ điểm A là trung điểm của đoạn thẳng HK; Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Gọi I là trung điểm của AB. Tính IA, IB … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 1 phần hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Vẽ ba điểm H, I, K không thẳng hàng. Vẽ hai tia HI và HK. Vẽ tia Ha cắt tia IK tại điểm O sao cho K nằm giữa I và O. Vẽ điểm A là trung điểm của đoạn thẳng HK.

Bài 2. Cho đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia AB lấy điếm M, trên tia đối củùa tia BA lấy điểm N sao cho BN = AM. Chứng tỏ rằng BM = AN.

Bài 3. Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Gọi I là trung điểm của AB.

a)  Tính IA, IB.

b) Trên A, B lấy hai điểm C và D sao cho \(AC = BD = 3cm\). Tính IC, ID.

c) Hỏi I có là trung điểm của CD không?


Bài 1. Xem hình vẽ

Bài 2.

M thuộc tia đối của tia AB nên AM và AB là hai tia đối nhau.

Do đó A nằm giữa hai điểm M và B. Ta có \(MB = MA + AB.\)

Tương tự, ta có B nằm giữa hai điểm N và B nên \(NA = NB + AB\), mà

\(MA = NB =5 ⇒ MB = AN.\)

Bài 3.

a) I là trung điếm của AB nên \(IA = IB =\dfrac {{AB} }{ 2} = \dfrac{8 }{ 2} = 4(cm)\)

b) C, I thuộc AB mà \(AC < AI (3 < 4)\) nên C nằm giữa hai điểm A và I, ta có:

\( AC + CI = AI\)

\(3 + CI = 4\)

\(CI = 4 – 3 = 1\, (cm).\)

Tương tự ta có D nằm giữa hai điểm B và I và ID = 1 (cm)

c) Vì I là trung điểm của AB nên IA và IB là hai tia đối nhau

C thuộc tia I, D thuộc IB nên IC và ID là hai tia đối nhau

Do đó I nằm giữa hai điểm C và D (1)

Lại có: \(CI = ID = 1\; (cm)\) (2)

Từ (1) và (2) ta có I là trung điểm của CD