Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 2 phần Số học: Tìm số nguyên x, biết a + x = b

CHIA SẺ
Tìm số nguyên x, biết \(a + x = b\); Tìm \(x ∈\mathbb  Z\), biết : \(-5 ≤ x + 4 ≤ 5\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 2 phần Số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb  Z\), biết : \(-5 ≤ x + 4 ≤ 5\)

Bài 2. Tìm số nguyên x, biết \(a + x = b\).


Bài 1. Đặt \(x + 4 = y; x ∈ \mathbb Z ⇒  y ∈\mathbb  Z\). Ta có:

\(-5 ≤ x + 4 ≤ 5 \)\(\;⇒ y ∈ \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}\)

\(x + 4 ∈ \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}\)\( ⇒ x ∈ \{-9, -8,…, 0, 1\}\)

Bài 2. \(a + x = b ⇒ -a + a + x = – a + b \)\(\;⇒ x = -a + b\)

(Có thể viết: \(a + x = b ⇒ x = b – a\))