Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 2 Số học: Tìm các số nguyên x, y biết x.y = -5

CHIA SẺ
Tìm các số nguyên x, y biết \(x.y = -5\); So sánh: \((-3). 7\) và \(4. (-5)\) … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm số nguyên x, biết:

a) \((-3).|x| = -9\)                  b) \((-3)^x= -27\)

Bài 2. Tìm các số nguyên x, y biết \(x.y = -5\)

Bài 3. So sánh: \((-3). 7\) và \(4. (-5)\)

Bài 4. Viết tiếp ba số trong dãy sau:

\(3, -9, 27,…\)

(mỗi số hạng là tích của số hạng trước với -3)


Bài 1. a) \((-3).|x| = -9 ⇒ |x| = 3 \)\(\;⇒ x = 3\) hoặc \(x = -3\)

b) \((-3)^x= -27 ⇒ (-3)^x= – (-3)^3\)\(\;⇒ x = 3\)

Bài 2. Vì \( -5 = (-5).1 = 5. (-1) = (-1).5 \)\(\,= 1.(-5)\)

Vậy \(xy = -5 ⇒ x = -5\) và \(y = 1\); hoặc \(x = 5\) và \(y = -1\); hoặc \(x = -1\) và \(y = 5\); hoặc \(x = 1\) và \(y = -5\).

Bài 3. \((-3).7 = -21; 4. (-5) = -20\) và \(-20 > -21 ⇒ 4. (-5) > (-3). 7\)

Bài 4. Ta có: \(27.(-3) = -81; (-81).(-3) = 243;\) \(2.43. (-3) = -729\).