Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Viết tập hợp A các số tự nhiên có một chữ số

CHIA SẺ
Viết tập hợp A các số tự nhiên có một chữ số;  Viết tập hợp M các chữ cái trong từ “Sa Pa”. … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên có một chữ số.

Bài 2. Viết tập hợp M các chữ cái trong từ “Sa Pa”.

Bài 3. Cho hai tập hợp A = {2;4;6;8} và B = {0;3;6}.

a) Dùng kí hiệu ∈, ∉ để ghi các phân tử thuộc A mà không thuộc B.

b) Viết tập hợp các phần tử vừa thuộc Avà vừa thuộc B.


Bài 1. {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} hoặc  A = {x ∈ N| x ≤ 9}

Bài 2. M = {A;P;S}

Bài 3.

a) 2 ∈ A và 2 ∉  B;

    4 ∈ A và 4 ∉ B;

    8 ∈ A và 8 ∉  B

b) C = {6}.