Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Tóan lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Viết tập hợp A các số tự nhiên lẻ có một chữ số bằng cách liệt kê các phần tử

CHIA SẺ
Viết tập hợp A các số tự nhiên lẻ có một chữ số bằng cách liệt kê các phần tử;  Viết tập hợp M các chữ cái trong từ “COCACOLA” … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Tóan lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lẻ có một chữ số bằng cách liệt kê các phần tử.

Bài 2. Viết tập hợp M các chữ cái trong từ “COCACOLA”.

Bài 3. Cho tập hợp C = {a;b;c;d} ;D = {a;b;x;y}.

a) Viết tập hợp E các phần tử thuộc C mà không thuộc D.

b) Dùng kí hiệu ∈, ∉ để ghi các phần tử thuộc D mà không thuộc C.


Bài 1. A={1;3;5;7;9}

Bài 2. B ={A;C;L;O}

Bài 3.

a) E ={c;d}

b) x ∈ D và  x ∉ C ; y ∈ D và y ∉ C.