Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm x ,biết (x-5 ).4 =0

CHIA SẺ
Tìm x ,biết \((x-5 ).4 =0\); Tìm \(x ∈\mathbb N\) ,biết \(2 +4  +… +2x = 110\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tính tổng \(S =2 + 4 +6 +…+1000\)

Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb N\) ,biết \(2 +4  +… +2x = 110\)

Bài 3. Tìm x ,biết \((x-5 ).4 =0\)


Bài 1. Ta có:

\(2 + 4 +… + 1000 \)

\(= 2.1 + 2.2 +…+ 2.50 \)

\(=2.(1 + 2 +…+ 500)\)

\(= 2.[(1 + 500).500 : 2 ] = 250502\)

Bài 2. Ta có: \(2 + 4 +… + 2x =2 (1 + 2 +… + x )\)\(\,=2.(1 + x)x : 2 =(1 + x )x\)

 Vậy \((1 + x)x = 110\)

Ta thấy \(1+ x\) thì \( x\) là số tự nhiên liên tiếp và \(110 = 11.10 \) nên \(x  = 10\)

Bài 3. \((x – 5 ).4 =0\) nên \(x – 5 =0.\) Vậy \(x = 5.\)