Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 Số học: Tính tổng S = 1+ 3 + 5 +…+ 2011 + 2013

CHIA SẺ
Tính tổng \(S = 1+ 3 + 5 +…+ 2011 + 2013\); Số \(P = 1.2.3 … 14.15 =15!\) Có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 Số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tính tổng \(S = 1+ 3 + 5 +…+ 2011 + 2013\)

Bài 2. Số \(P = 1.2.3 … 14.15 =15!\) Có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0


Bài 1. Viết tổng S theo hai cách như sau

\(S = 1+ 3 +5 +…+2011 +2013\)

\(S = 2013 +2011+…+3 +1\)

Cộng vế với vế ,ta được: \(2S =(1+ 2013)+ (2 + 2011) +… \)\(\,+(2013 + 1)\)

Ta thấy S là tổng của \((2013 – 1) :2 +1 =1007\) số hạng

\(\Rightarrow 2S = 2014.1007\)\( \Rightarrow S =2014.1007 :2 =1014049\)

Bài 2. Trong tích đã cho có nhiều thừa số 2 hơn các thừa số 5. Ta chỉ cần tìm các số có thừa số 5. Trong tích có bao nhiêu thừa số 5 thì tích đó có tận cùng là bấy nhiêu chữ số 0.

Ta có \(5 = 1.5 ;10 =2.5 ;15 =3.5\)

Vậy trong 15! có ba thừa số \(5 ⇒ 15!\) có tận cùng bằng 3 chữ số 0.