Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 1 – Đoạn thẳng: Trên tia đối của tia ĐC lấy điểm D sao cho BD = 3cm, Tính độ dài đoạn thẳng C

CHIA SẺ
Trên tia đối của tia ĐC lấy điểm D sao cho BD = 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng C … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 1 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, biết AB = 3 cm, AC = 4cm. Chứng tỏ C không nằm giữa hai điểm A và B.

Bài 2. Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên tia AB lấy điểm c sao cho AC = 2cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng DC.

b) Trên tia đối của tia ĐC lấy điểm D sao cho BD = 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng CD.


Bài 1. Giả sử điểm C nằm giữa hai điểm A và B ta có:

\(AC + CB = AB\) hay \(4 + CB = 3\) điều này vô lí.

Vậy điểm C không nằm giữa hai điểm A và B.

Bài 2.

a) C nằm giữa hai điểm A và B nên:

\( AC + CB = AB\)

\(2 + CB = 6\)

\(CB = 6-2 = 4\) (cm).

b) Lại có D thuộc tia đối của tia BC nên B nằm giũa hai điểm C và D ta có:

\(CB + BD = CD \)\(\,⇒ CD = 4 + 3 = 7\, (cm)\).