Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút phần Hình Học: Vẽ đường thẳng đi qua điểm A, Có tất cả bao nhiêu đường thẳng như vậy?

CHIA SẺ
Vẽ đường thẳng đi qua điểm A. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng như vậy?;  Cho 2006 đường thẳng trong đó bất kì hai đường thẳng nào cùng cắt nhau và không có ba đường thẳng nào đồng quy. Tính số giao điểm của chúng … trong Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút phần Hình Học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho hai điểm A, B

a) Vẽ đường thẳng đi qua điểm A. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng như vậy?

b) Vẽ đường thẳng đi qua A và B. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng như vậy?

Bài 2. Cho 2006 đường thẳng trong đó bất kì hai đường thẳng nào cùng cắt nhau và không có ba đường thẳng nào đồng quy. Tính số giao điểm của chúng.


Bài 1.

a) Có vô số đường thẳng đi qua điểm A.

b) Chỉ có một đường thẳng duy nhất đi qua A và B.

Bài 2. Mỗi đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo nên 2005 giao điểm. Mà có 2006 đường thẳng nên có 2005×2006 giao điểm.

Nhưng mỗi giao điểm đã được tính hai lần. Do đó số giao điểm thực tế là:

 \((2005 .2006) : 2 = 2011015\) giao điểm.