Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán phần Hình Học lớp 6: Cho hai điếm M và N hãy vẽ đường thẳng MN?

CHIA SẺ
Cho hai điếm M và N hãy vẽ: Đường thẳng MN?; Vẽ đường thẳng xy, lấy điểm O trên đường thẳng xy, trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán phần Hình Học lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho hai điếm M và N hãy vẽ:

a) Đường thẳng MN.

b) Tia MN.

c) Tia NM.

Bài 2. Vẽ đường thẳng xy, lấy điểm O trên đường thẳng xy, trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B.

a) Hãy kể tên các tia đối nhau gốc O

b) Kể tên các tia dối nhau gốc B.

c) Kẻ tên các tia trùng nhau gốc A.

d) Hai tia Ax và Ox có phải là hai tia trùng nhau không? Vì sao?

e) Ba điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?


Bài 1.

Bài 2.

a) Các tia đối nhau gốc O là Ox và Oy; Ox và OB; OA và Oy, OA và OB.

b) Các tia đối nhau gốc B là Bx và By; BA và By; BO và By.

c) Các tia tràng nhau gốc A là Ay, AB và AO.

d) Hai tia Ax và Ox không phải là hai tia trùng nhau vì không chung gốc.

e) Ta có: Ox và Oy là hai tia đối nhau, A ∈ Ox, B ∈ Oy nên OA và OB là hai tia đối nhau. Do đó O nằm giữa hai điểm A và B.