Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tóan Chương 1 Đại số: Dùng 4 chữ số 1; 2; 3;4 viết tất cả các số có hai chữ số

CHIA SẺ
Dùng 4 chữ số 1; 2; 3;4 viết tất cả các số có hai chữ số; Tổng sau biểu thị cho số nào? \(5.10000 +4.1000 +3.100 +1\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tóan Chương 1 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1.Tổng sau biểu thị cho số nào?

\(5.10000 +4.1000 +3.100 +1\)

Bài 2. Viết các số sau bằng số La Mã:

a) \(19\)                                                            b) \(26\)

Bài 3. Dùng 4 chữ số 1; 2; 3;4 viết tất cả các số có hai chữ số .


Bài 1.  \(54301.\)

Bài 2. a) \(19 = XIX\);

b) \(26 = XXVI\);

Bài 3. \(11; 22; 33; 44; 12; 21; 13; 31; 14; 41; 23; 32; 24; 42; 34; 43.\)