Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 15 phút Toán 6:Viết tập hợp B các số lẻ có hai chữ số khác nhau và mỗi chữ số là một phần tử của tập hợp A

CHIA SẺ
Viết tập hợp B các số lẻ có hai chữ số khác nhau và mỗi chữ số là một phần tử của tập hợp A; … trong Kiểm tra Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 15 phút Toán 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Một cuốn sách có 100 trang .Hỏi cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang cho cuốn sách đó .

Bài 2. Cho tập hợp \(A = \{ 0; 1; 2; 3; 4 \}.\)

   Viết tập hợp B các số lẻ có hai chữ số khác nhau và mỗi chữ số là một phần tử của tập hợp A .


Bài 1. Từ trang 1 – 9 phải dùng 9 chữ số .

   Từ 1 đến 99 có 99 số nên số các số có hai chữ số là \(99 – 9 = 90\) số .Vậy cần dùng \(2 .90 = 180\) (chữ số)

   Cuốn sách có 100 trang cần dùng \(9 + 180 + 3 = 192\) (chữ số )

Bài 2. \(x ∈ B\) và x là số lẻ.

Ta có : \(B = \{ 13; 21; 23; 41; 42; 31 \}\)