Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 1 Đại số: Cho hai số tự nhiên lẻ liên tiếp, chứng tỏ tổng của chúng luôn là một số chẵn

CHIA SẺ
Cho hai số tự nhiên lẻ liên tiếp . Chứng tỏ tổng của chúng luôn là một số chẵn.;  Viết tập hợp E gồm bốn số tự nhiên liên tiếp , … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 1 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho hai số tự nhiên lẻ liên tiếp . Chứng tỏ tổng của chúng luôn là một số chẵn.

Bài 2. Viết tập hợp E gồm bốn số tự nhiên liên tiếp ,trong đó có một số tự nhiên nhỏ nhất trong tập hợp các số tự nhiên.


Bài 1. Gọi \(x = 2k +1 ,k ∈\mathbb N\), là một số lẻ , thì \(x +2 =2k + 1 +2 =2k +3 ;k ∈\mathbb N\).

Vậy \(x + (x + 2 ) =2k + 1 + 2k +3 \)\(\,=4k +4=4( k + 1 )\) (số này là một số chẵn )

Bài 2. Ta có 0 là số tự nhiên nhỏ nhất

            \(\Rightarrow E =\{0 ;1 ;2 ;3 \}\).