Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Viết tập hợp D là số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 10

CHIA SẺ
Viết tập hợp D là số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 10.; Cho hai tập hợp \(A = \left\{ {a;b} \right\};B = \left\{ {c;d;e} \right\}.\); Viết tập hợp có hai phần tử trong đó có một phần tử huộc A và một phần tử thuộc B … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho hai tập hợp \(A = \left\{ {a;b} \right\};B = \left\{ {c;d;e} \right\}.\)

     Viết tập hợp có hai phần tử trong đó có một phần tử huộc A và một phần tử thuộc B.

Bài 2.Cho tập hợp \(C = \{ x \in N|x < 7\} \)

       Hãy viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử.

Bài 3. Viết tập hợp D là số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 10.


Bài 1. \(\matrix{
{{M_1} = \left\{ {a;c} \right\}{\rm{ }};{M_2} = \left\{ {a;d} \right\}{\rm{ }};} \hfill \cr
{{M_3} = \left\{ {a;e} \right\}{\rm{ }};{M_4} = \left\{ {b;c} \right\};} \hfill \cr
{{M_5} = \left\{ {b;d} \right\}{\rm{ }};{M_6} = \left\{ {b;e} \right\}.} \hfill \cr}\)

Bài 2. \(C= \{0;1;2;3;4;5;6\}\).

Bài 3. \(D = \{3;4;5;6;7;8;9\}\) hoặc \(D = \{ x ∈ N, 2 < x< 10 \}\).