Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Toán lớp 6 Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 15 phút: Tìm số tự nhiên liền trước của các số :100; 2010

CHIA SẺ
Tìm số tự nhiên liền trước của các số :100; 2010.; Tìm số tự nhiên x sao cho: \(30 <x< 40.\) … trong Kiểm tra Toán lớp 6 Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho tập hợp \(A = \{ x ∈\mathbb N | 100 < x ≤ 105 \}\)

   Viết tập hợp A bằng cách liệt kê phần tử .

Bài 2. Tìm số tự nhiên liền trước của các số :100; 2010.

Bài 3. Tìm số tự nhiên x sao cho: \(30 <x< 40.\)


Bài 1. \(A = \{ 101 ;102 ;103 ;104 ;105 \}\)

Bài 2. Số tự nhiên liền trước của 100 là 99 ;số tự nhiên liền trước của 2010 là 2009.

Bài 3.Vì \(x ∈\mathbb N\) và \(30 <x<40\) nên ta có:

\(x\in\{ 31;32;33;34;35;36;37;38;39\}\)