Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Toán lớp 6: Có bao nhiêu số có hai chữ số ?

CHIA SẺ
Có bao nhiêu số có hai chữ số ?; Để viết tất cả các số có hai chữ số cần phải dùng bao nhiêu chữ số 1? … trong Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Toán lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1.  Cho tập hợp \(A = \{3 ;6 ;9 \}\)

Viết tất cả các số có hai chữ số mà mỗi chữ số là một phần tử của  tập hợp A .

Bài 2.  Có bao nhiêu số có hai chữ số ?

Để viết tất cả các số có hai chữ số cần phải dùng bao nhiêu chữ số 1?


Bài 1.  Ta có: \(A = \{33 ;36;39;63;66;69;93;96;99 \}\)

Bài 2.

+ Các số có hai chữ số đó là: \(10; 11; 12;…; 98; 99.\)

    Vậy các số tự nhiên từ 1 đến 99 có 99 số, các số từ 1 đến 9 có 9 số .Vậy có \(99-9=90\) số có hai chữ số.

+ Các số từ 10 đến 19 có chữ số hàng chục là 1 và trong đó đã dùng 10 chữ số 1.

     Các số hàng đơn vị là 1 đó là \(11, 21, 31,.., 81, 91\),trong đó có 9 số . Vậy phải dùng \(10 + 9 =19\) chữ số 1.