Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Tóan lớp 6 – Chương 1 Số học: Có bao nhiêu số có ba chữ số ?

CHIA SẺ

Có bao nhiêu số có ba chữ số ?;  Dùng hai chữ số La Mã : I và X , hãy viết tập hợp tất cả các số La Mã được ghi bằng cả hai chữ số I và X … trong Đề kiểm tra 15 phút Tóan lớp 6 – Chương 1 Số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Một tập hợp A bằng \(\{0;3;6\}\) .Viết tập hợp các số có hai chữ số mà mỗi chữ số là phần tử của A

Bài 2. Có bao nhiêu số có ba chữ số ?

Bài 3. Dùng hai chữ số La Mã : I và X , hãy viết tập hợp tất cả các số La Mã được ghi bằng cả hai chữ số I và X.


Bài 1. Ta có : \(B= \{30;36;60;63;33;66\}\)

Bài 2.  Từ 1 đến 999 có 999 số tự nhiên ,từ 1 đến 99 có 99 số. Vậy số các số có ba chữ số là :

                       \(999-99=900\) số.

Bài 3. \(A = \{IX;XI;XII;XIII;XIX;XXI;XXII;XXIII;XXIX;XXXI;XXXII;XXXIII \}\)