Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Cùng tham khảo đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa 8 cực hay 2017

Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Hóa Học. Đề có cấu trúc 2 phần là trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 45 phút.

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC

THỜI GIAN: 45 PHÚT

I. Phần trắc nghiệm (3đ)
1: Để thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng cách đẩy nước người ta dựa vào tính chất nào của khí Hiđro:
A. Nhẹ hơn không khí.      
C.Không tác dụng với không khí.

B.Không tác dụng với nước.
D.Nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước.

2: Phản ứng thế là phản ứng giữa hợp chất với:
A. H2      
B.O2        
C.Cu        
D.đơn chất

3: Hỗn hợp của hiđro nổ mạnh nhất khi tỉ lệ H2: O2 là :
A. 1:1          
B.2:1          
C.3:1      
D.4:1

4: Cho 13g Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl
Thể tích khí H2(đktc) thu được là:
A. 1,12lít    
B.2,24 lít      
C.3,36 lít        
D.4,48 lít

Advertisements (Quảng cáo)

5: Dãy chất nào tác dụng với nước:
A. SO3,CaO,P2O5          
C.Al2O3,SO3,CaO

B.Na2O,CuO,P2O5        
D.CuO,Al2O3,Na2O

6: Khí X có tỷ khối với H2 là 8,5g. X là khí nào cho dưới đây:
A. SO2      
B.NH3          
C.O2      
D.Cl2

7:Dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?
A. H3PO4, HNO3, HCl, NaCl, H2SO4

B.H3PO4, HNO3, KCl, NaOH, H2SO4

C.H3PO4, HNO3, HCl, H3PO3, H2SO4

D.H3PO4, KNO3, HCl, NaCl, H2SO4

8: Dùng khí hidro để khử hết 50g hỗn hợp A gồm đồng(II) oxit và sắt(III) oxit. Biết trong hỗn hợp sắt(III) oxit chiếm 80% khối lượng. Thể tích khí H2 cần dung (đktc) là:
A.29,4 lít        
B.9,8 lít           C.19,6 lít      D.39,2 lít

Advertisements (Quảng cáo)

9:Cho các phản ứng sau

1) Cu + 2AgNO3 –>  Cu(NO3)2 + 2Ag
2) Na2O + H2O  –> 2NaOH
3) Fe + 2HCl –>  FeCl2 + H2
4) CuO+ 2HCl –>  CuCl2 + H2O
5) 2Al + 3H2SO4 –>  Al2(SO4)3 + 3H2
6) Mg +CuCl2 –> MgCl2 + Cu
7) CaO + CO2 –> CaCO3
8) HCl+ NaOH –> NaCl+ H2O

Số phản ứng thuộc loại phản ứng thế là:
A.3          B.4             C.5           D.6

10: Cho các oxit: CaO; Al2O3; N2O5; CuO; Na2O; BaO; MgO; P2O5; Fe3O4; K2O. Số oxit tác dụng với nước tạo bazo tương ứng là:

A.3             B.4              C.5              D.2

II. Phần tự luận (7đ)
1 (2đ) Khử 5,43 g một hỗn hợp gồm có CuO và PbO bằng khí H2, thu được 0,9g H2O
a) Viết phương trình hoá học xảy ra?
b) Tính thành phần phần tram theo khối lượng của các oxit có trong hỗn hợp ban đầu?
c) Tính thành phần phần tram theo khối lượng của hỗn hợp rắn thu được sau phản ứng?

2 (2,5đ) Cho 3,25 g Zn tác dụng với một lượng HCl vừa đủ. Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra cho đi qua 6g CuO đun nóng.
a) Viết phương trình hoá học xảy ra?
b) Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng và cho biết chất nào là chất khử? Chất oxi hoá?
c) Chất nào còn dư sau phản ứng hiđro khử CuO? Khối lượng dư là bao nhiêu?

3 (1,5đ) Hoàn thành dãy sơ đồ sau:
H2 H2O H2SO4 H2

4 (1đ) Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng với nước. Nếu có hãy viết phương trình phản ứng : K2O, Al2O3, P2O5.

——— HẾT ————

Advertisements (Quảng cáo)