Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán15 phút lớp 6 Chương 1 Đại số: Chứng tỏ tổng của ba số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 3

CHIA SẺ

Chứng tỏ tổng của ba số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 3.; Viết tập hợp A gồm ba số tự nhiên liên tiếp ,… trong Đề kiểm tra môn Toán15 phút lớp 6 Chương 1 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Viết tập hợp A gồm ba số tự nhiên liên tiếp , trong đó có một số là số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số.

Bài 2. Chứng tỏ tổng của ba số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 3.


Bài 1. Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số là 10.

    Ta có : \(A_1= \{8 ;9 ;10 \}\) ;hoặc \(A_2= \{9; 10 ;11 \}\) ; hoặc \(A_3= \{10; 11; 12 \}\)

Bài 2. Gọi \(x ;x +1 ; x+2 \;( x ∈\mathbb N )\) là ba số tự nhiên liên tiếp .

   Ta có : \(x + x + 1+ x +2 =3x + 3 \)\(\,=3( x +1 )\)

    Số này luôn chia hết cho 3 ( với \(x ∈\mathbb N\))