Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Tóan lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm số tự nhiên x sao cho 2x + 1 là ước của 28

CHIA SẺ
Tìm số tự nhiên x sao cho \(2x + 1\) là ước của 28.; Trong các số \(1, 2, …, 999\) có bao nhiêu số là bội của 9 … trong Chia sẻ đề kiểm tra Tóan lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Trong các số \(1, 2, …, 999\) có bao nhiêu số là bội của 9

Bài 2. Tìm số tự nhiên x sao cho \(2x + 1\) là ước của 28.


Bài 1. Các bội của 9, đó là: \(9, 18, …, 999\).

Viết lại: \(9 = 9.1; 18 = 9.2; …999 = 9.111\)

Vậy có 111 số là bội của 9

Bài 2. Các ước số của 28, đó là: \(1, 2, 4, 7, 14, 28\).

Ta tìm x sao cho \(2x + 1 = 1 ⇒ x = 0\)

Tương tự, ta tìm được \(x = 3\)