Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm số tự nhiên x sao cho x – 1 là ước của 12

CHIA SẺ
Tìm số tự nhiên x sao cho \(x – 1\) là ước của 12.;  Trong các số \(1, 2, 3,…, 2010\) có bao nhiêu số là bội của 5 … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Trong các số \(1, 2, 3,…, 2010\) có bao nhiêu số là bội của 5,

Bài 2. Tìm số tự nhiên x sao cho \(x – 1\) là ước của 12.


Bài 1. Các số là bội của \(5, 10, 15,…, 2005, 2010\)

Viết lại: \(5 = 5.1; 10 = 5.2; 15 = 5.3\),…, \(2005 = 5.401; 2010 = 5.402\)

Vậy có 402 số là bội của 5

Bài 2. Các số là ước của 12 là: \(1, 2, 3, 4, 6\) và \(12\).

Nếu \(x – 1 = 1 ⇒ x = 2\).

Tương tự ,ta tìm được \(x ∈ \{2,3, 4, 5, 7, 13\}\)