Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Số 1005 – 1 có chia hết cho 9 không?

CHIA SẺ
Số 1005 – 1 có chia hết cho 9 không?; Tìm chữ số X, Y sao cho \(\overline {71X1Y} \) chia hết cho cả 5 và 9 … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm chữ số X, Y sao cho \(\overline {71X1Y} \) chia hết cho cả 5 và 9

Bài 2. Số 1005 – 1 có chia hết cho 9 không?


Bài 1. Ta có \(\overline {71X1Y} \) chia hết cho 5

\( \Rightarrow \left[ \matrix{  Y = 0 \hfill \cr  Y = 5 \hfill \cr}  \right.\)

+ Nếu \(Y = 0\), ta có: \(\overline {71X10}  \;\vdots \;9\) khi \(7 + 1+ X + 1 + 0 = 9 + X\) chia hết cho 9, vì \(X ∈\mathbb N\) và \(0 ≤ X ≤ 9\) nên \(X = 0;9\). Ta được số \(71010;71910\)

+ Nếu \(Y = 5\) ta có: \(\overline {71X15}  \vdots 9\) khi \(7 + 1+ X + 1 + 5 = 14 + X\) chia hết cho 9, vì \(X ∈\mathbb N\) và \(0 ≤ X ≤ 9\) nên \(X = 4\). Ta được số \(71415\).

Bài 2. Ta có:

\(\eqalign{  & {100^5} – 1 = 1\underbrace {0…0}_{10} – 1 = \underbrace {99…9}_9  \cr  & \underbrace {9+9…+9}_9 = 81\; \vdots \;9  \cr  &  \Rightarrow ({100^5} – 1) \;\vdots\; 9 \cr} \)